لوگوی سازمان اتوبوسرانی تبریز۱

مزایده واگذاری تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس تبریز

مزایده گزار: شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار پنجم مرداد، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد فضای تبلیغاتی سایه بان ایستگاه اتوبوس خود را در ۱۱ گروه به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه مشخص شده هر گروه به طور سالانه به شرح ذیل :

پک A  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۰۰٫۸۸۱٫۲۵۰ ریال مبلغ سپرده ۱۲٫۷۱۷٫۶۲۵ ریال
پک B  با قیمت پایه  به مبلغ ۳۵۸٫۶۱۲٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۷٫۸۷۲٫۲۵۰ ریال
پک C  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۵۷٫۶۸۴٫۳۷۵ ریال  مبلغ سپرده ۱۳٫۸۵۳٫۶۸۸ ریال
پک D  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۷۲٫۰۵۶٫۲۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۴٫۱۴۱٫۱۲۵ ریال
پک E  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۹۲٫۵۸۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۴٫۵۵۱٫۷۵۰ ریال
پک F  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۵۹٫۷۳۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۳٫۸۹۴٫۷۵۰ ریال
پک G  با قیمت پایه  به مبلغ ۸۴۷٫۲۵۶٫۲۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۷٫۶۴۵٫۱۲۵ ریال
پک H  با قیمت پایه به مبلغ ۵۵۴٫۳۴۳٫۷۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۱٫۷۸۶٫۸۷۵ ریال
پک I  با قیمت پایه  به مبلغ ۷۴۷٫۳۳۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۵٫۶۴۶٫۷۵۰ ریال
پک J  با قیمت پایه  به مبلغ ۵۸۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۲٫۳۰۷٫۰۰۰ ریال
پک K  با قیمت پایه  به مبلغ ۵۷۷٫۶۱۲٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۲٫۲۵۲٫۲۵۰ ریال

که با افزایش ۱۵ درصد برای سال های دوم و سوم قرارداد از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از شرکت ها و موسسات و کانون های تبلیغاتی که مجوز اکران تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به غیر از ایام تعطیل رسمی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۴٫۹٫۱۰ به نشانی : تبریز ،بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند .
الف: محل دریافت اسناد مزایده : تبریز ، بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
ب: میزان سپرده و شماره حساب و یا ضمانتنامه بانکی هر گروه به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی برای هر گروه با اعتبار سه ماهه به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۴٫۹٫۱۰
د: زمان و مکان برگزاری مزایده: مورخه ۹۴٫۹٫۱۰ ساعت ۱۴٫۳۰ روز سه شنبه  ، میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده و شرکت واحد با تصویر هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان اتوبوسرانی تبریز۱

مزایده واگذاری تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس تبریز

مزایده گزار:  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۳
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
تبلیغات سایبان ایستگاه اتوبوس
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد فضای تبلیغاتی تعداد ۵۲ دستگاه سایبان ایستگاه اتوبوس خود را که محل سایه بان ها در اسناد مناقصه می باشد
به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه ۱٫۹۰۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال بطور سالانه با افزایش ۱۵ درصد برای سالهای دوم و سوم قرارداد از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از شرکت ها و موسسات و کانون های تبلیغاتی که پروانه تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به غیر از ایام تعطیل رسمی لغایت آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۴٫۸٫۳ به نشانی: تبریز ،بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند.
الف: محل دریافت اسناد مزایده: تبریز، بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
ب: میزان سپرده و شماره حساب و یا ضمانتنامه بانکی: مبلغ ۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۴٫۸٫۳
د: زمان و مکان برگزاری مزایده: مورخه ۹۴٫۸٫۳ ساعت ۱۴٫۳۰ روز یکشنبه میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده و شرکت واحد با تصویر هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .

بیشتر بخوانید