لوگوی شهرداری سهند

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سهند

مزایده گزار: شهرداری سهند
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
شماره آگهی: مرحله دوم – نوبت اول
 آدرس : آذربایجان شرقی، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند مرحله دوم – نوبت اول
شهرداری سهند در نظر دارد تبلیغات سازه ها و استندهای خیابانی و تابلوی ورودی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت ۵ سال به متقاضیان واگذار نماید. علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۵ اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا :
۱- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی به تعداد ۵۱ عدد و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند به تعداد ۱۰ عدد ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۲- قیمت پایه اجاره تابلوی تبلیغاتی واقع در نرسیده به پلیس راه ورودی تقاطع شبدری شهر سهند ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۳- قرارداد منعقده بصورت پنجساله بوده لذا افزایش سالانه اجاره بها طبق تورم اعلامی از سوی مراجع ذیربط و شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا اتمام قرارداد خواهد بود .
۴- کلیه پیشنهادات روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۱۰٫۶ با حضور اعضا کمیسیون مربوطه و در محل شهرداری بازگشایی و برنده مزایده تعیین خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در شهرداری حضوریابند .
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه مندرج بوده که متقاضیان جهت دریافت آن مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال را باید در حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۳ نزد بانک شهر گیشه شهرداری سهند و با واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه به امور حقوقی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
نوبت اول : ۹۴٫۹٫۱۸
نوبت دوم : ۹۴٫۹٫۲۵
بهرام روشنی – شهردار سهند

 

بیشتر بخوانید

لوگوی شهرداری سهند

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در شهر سهند

مزایده گزار: شهرداری سهند
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
شماره آگهی: نوبت دوم ، مرحله اول
 آدرس :  آذربایجان شرقی، تبریز ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند مرحله اول – نوبت دوم
شهرداری سهند در نظر دارد تبلیغات سازه ها و استندهای خیابانی و تابلوی ورودی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت ۵ سال به متقاضیان واگذار نماید. علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۴٫۹٫۵ اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا :
۱- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی به تعداد ۵۱ عدد و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند به تعداد ۱۰ عدد ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۲- قیمت پایه اجاره تابلوی تبلیغاتی واقع در نرسیده به پلیس راه ورودی تقاطع شبدری شهر سهند ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۳- قرارداد منعقده بصورت پنج ساله بوده لذا افزایش سالانه اجاره بها طبق تورم اعلامی از سوی مراجع ذیربط و شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا اتمام قرارداد خواهد بود .
۴- کلیه پیشنهادات روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۹٫۷ با حضور اعضا کمیسیون مربوطه و در محل شهرداری بازگشایی و برنده مزایده تعیین خواهد شد . ضمنا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در شهرداری حضور یابند .
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه مندرج بوده که متقاضیان جهت دریافت آن مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال را باید در حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۳ نزد بانک شهر گیشه شهرداری سهند و با واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه به امور حقوقی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
بهرام روشنی – شهردار سهند

بیشتر بخوانید