لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی ، –

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره ۳۴۰۳/۷۶ مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ در نظر دارد پک های شماره ۱ و ۲ فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید :
۱) جمع مساحت پک یک ۳۹۶ مترمربع به قیمت پایه ۵۰۶۶۳۱۸۴۰۰ ریال و جمع مساحت پک دو ۴۶۰ مترمربع به قیمت پایه ۷۲۰۸۱۵۰۴۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی .
۲) واریز مبلغ ۲۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت پک ۱ و واریز مبلغ ۳۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت پک ۲ به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
۳) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴/۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۵) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
۶) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
۷) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی در تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی – حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان – ضلع غربی بازار روز –

جنب بانک شهر – سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره ۴ و ۱۹ فضاهای تبلیغات محیطی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید :
۱- جمع مساحت پک چهار ۲۷۴ متر مربع به قیمت پایه ۳٫۰۹۶٫۳۶۸٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی و جمع مساحت پک نوزده ۲۹۲ مترمربع به قیمت پایه ۳٫۳۸۹٫۴۶۳٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی
۲- واریز مبلغ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۴ و واریز مبلغ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت پک ۱۹ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
۳- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۳ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۵- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود .
۶- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی – حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان – ضلع غربی بازار روز – جنب بانک شهر – سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده اجاره لایت باکس تبلیغاتی در تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
شماره آگهی:
 آدرس :  آذربایجان شرقی ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره ۱۷ و ۱۸ مربوط به تعداد ۱۵۸ عدد لایت باکس تبلیغاتی موجود در سطح شهر را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط به اجاره واگذار نماید .
۱- جمع مساحت پک ۱۷ به متراژ ۱۸/۲۴ مترمربع به قیمت پایه ۳٫۴۷۸٫۵۹۶٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی و جمع مساحت پک ۱۸ به متراژ ۱۸/۲۴ مترمربع به قیمت پایه ۳٫۴۹۳٫۲۴۲٫۷۲۰ ریال به مدت دو سال شمسی
۲- واریز مبلغ ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۱۷ و واریز مبلغ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت پک ۱۸ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
۳- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۴٫۱۱٫۶ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۵- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود .
۶- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی – حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان – ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

 

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی در تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
شماره آگهی: شماره ۹۷۳/۹
 آدرس :  آذربایجان شرقی، خیابان آزادی – حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر-

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۷۳/۹
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره ۸ فضاهای تبلیغات محیطی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
۱- جمع مساحت پک هشت ۵/۱۷۰ مترمربع به قیمت پایه ۲٫۵۵۱٫۹۳۴٫۰۰۰ ریال به مدت ۲ سال شمسی
۲- واریز مبلغ ۱۲۸٫۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۸ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
۳- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۰۶ می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد.
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
۶- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

 

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده اجاره پایه های بنر تبلیغاتی در خسروشاه

مزایده گزار: شهرداری خسروشاه
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
شماره آگهی: مرحله دوم- نوبت دوم
 آدرس : آذربایجان شرقی، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
مرحله دوم- نوبت دوم
شهرداری خسروشاه در نظر دارد برابر مقررات اداری پایه های بنر تبلیغاتی سطح شهر خود را از طریق مزایده کتبی به قیمت پایه ماهانه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به پیمانکار و افراد واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۳ به دبیرخانه شهرداری خسروشاه مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار مرحله دوم- نوبت اول : ۹۴٫۹٫۲۳
یاری – شهرداری خسروشاه

 

بیشتر بخوانید

لوگوی شهرداری سهند

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سهند

مزایده گزار: شهرداری سهند
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
شماره آگهی: مرحله دوم – نوبت اول
 آدرس : آذربایجان شرقی، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند مرحله دوم – نوبت اول
شهرداری سهند در نظر دارد تبلیغات سازه ها و استندهای خیابانی و تابلوی ورودی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت ۵ سال به متقاضیان واگذار نماید. علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۵ اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا :
۱- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی به تعداد ۵۱ عدد و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند به تعداد ۱۰ عدد ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۲- قیمت پایه اجاره تابلوی تبلیغاتی واقع در نرسیده به پلیس راه ورودی تقاطع شبدری شهر سهند ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۳- قرارداد منعقده بصورت پنجساله بوده لذا افزایش سالانه اجاره بها طبق تورم اعلامی از سوی مراجع ذیربط و شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا اتمام قرارداد خواهد بود .
۴- کلیه پیشنهادات روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۱۰٫۶ با حضور اعضا کمیسیون مربوطه و در محل شهرداری بازگشایی و برنده مزایده تعیین خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در شهرداری حضوریابند .
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه مندرج بوده که متقاضیان جهت دریافت آن مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال را باید در حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۳ نزد بانک شهر گیشه شهرداری سهند و با واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه به امور حقوقی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
نوبت اول : ۹۴٫۹٫۱۸
نوبت دوم : ۹۴٫۹٫۲۵
بهرام روشنی – شهردار سهند

 

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان اتوبوسرانی تبریز۱

مزایده واگذاری تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس تبریز

مزایده گزار: شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار پنجم مرداد، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد فضای تبلیغاتی سایه بان ایستگاه اتوبوس خود را در ۱۱ گروه به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه مشخص شده هر گروه به طور سالانه به شرح ذیل :

پک A  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۰۰٫۸۸۱٫۲۵۰ ریال مبلغ سپرده ۱۲٫۷۱۷٫۶۲۵ ریال
پک B  با قیمت پایه  به مبلغ ۳۵۸٫۶۱۲٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۷٫۸۷۲٫۲۵۰ ریال
پک C  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۵۷٫۶۸۴٫۳۷۵ ریال  مبلغ سپرده ۱۳٫۸۵۳٫۶۸۸ ریال
پک D  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۷۲٫۰۵۶٫۲۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۴٫۱۴۱٫۱۲۵ ریال
پک E  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۹۲٫۵۸۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۴٫۵۵۱٫۷۵۰ ریال
پک F  با قیمت پایه  به مبلغ ۶۵۹٫۷۳۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۳٫۸۹۴٫۷۵۰ ریال
پک G  با قیمت پایه  به مبلغ ۸۴۷٫۲۵۶٫۲۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۷٫۶۴۵٫۱۲۵ ریال
پک H  با قیمت پایه به مبلغ ۵۵۴٫۳۴۳٫۷۵۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۱٫۷۸۶٫۸۷۵ ریال
پک I  با قیمت پایه  به مبلغ ۷۴۷٫۳۳۷٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۵٫۶۴۶٫۷۵۰ ریال
پک J  با قیمت پایه  به مبلغ ۵۸۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۲٫۳۰۷٫۰۰۰ ریال
پک K  با قیمت پایه  به مبلغ ۵۷۷٫۶۱۲٫۵۰۰ ریال  مبلغ سپرده ۱۲٫۲۵۲٫۲۵۰ ریال

که با افزایش ۱۵ درصد برای سال های دوم و سوم قرارداد از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از شرکت ها و موسسات و کانون های تبلیغاتی که مجوز اکران تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به غیر از ایام تعطیل رسمی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۴٫۹٫۱۰ به نشانی : تبریز ،بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند .
الف: محل دریافت اسناد مزایده : تبریز ، بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
ب: میزان سپرده و شماره حساب و یا ضمانتنامه بانکی هر گروه به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی برای هر گروه با اعتبار سه ماهه به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۴٫۹٫۱۰
د: زمان و مکان برگزاری مزایده: مورخه ۹۴٫۹٫۱۰ ساعت ۱۴٫۳۰ روز سه شنبه  ، میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده و شرکت واحد با تصویر هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .

بیشتر بخوانید

لوگوی شهرداری سهند

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در شهر سهند

مزایده گزار: شهرداری سهند
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
شماره آگهی: نوبت دوم ، مرحله اول
 آدرس :  آذربایجان شرقی، تبریز ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند مرحله اول – نوبت دوم
شهرداری سهند در نظر دارد تبلیغات سازه ها و استندهای خیابانی و تابلوی ورودی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت ۵ سال به متقاضیان واگذار نماید. علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۴٫۹٫۵ اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا :
۱- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی به تعداد ۵۱ عدد و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند به تعداد ۱۰ عدد ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۲- قیمت پایه اجاره تابلوی تبلیغاتی واقع در نرسیده به پلیس راه ورودی تقاطع شبدری شهر سهند ماهانه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می گردد .
۳- قرارداد منعقده بصورت پنج ساله بوده لذا افزایش سالانه اجاره بها طبق تورم اعلامی از سوی مراجع ذیربط و شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا اتمام قرارداد خواهد بود .
۴- کلیه پیشنهادات روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۹٫۷ با حضور اعضا کمیسیون مربوطه و در محل شهرداری بازگشایی و برنده مزایده تعیین خواهد شد . ضمنا متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در شهرداری حضور یابند .
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه مندرج بوده که متقاضیان جهت دریافت آن مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال را باید در حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۳ نزد بانک شهر گیشه شهرداری سهند و با واریز و با در دست داشتن فیش مربوطه به امور حقوقی شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
بهرام روشنی – شهردار سهند

بیشتر بخوانید

فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

مزایده تبلیغات محیطی در فرودگاه بین المللی تبریز

مزایده گزار: شرک مادر تخصصی فرودگاه های کشور ( اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی)
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
شماره آگهی: (TBZ-94/029)
 آدرس :  آذربایجان شرقی، تبریز ، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، ساختمان اداری ، اداره بازرگانی

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی متقاضی جهت واگذاری
فضاهای تبلیغات محیطی خارج ترمینال (محوطه)
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز (TBZ-94/029)
شرک مادر تخصصی فرودگاه های کشور ( اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی) در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین کالا و خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی ، نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی خارج ترمینال (محوطه) فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به بخش خصوصی واجد شرایط حداکثر به مدت ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی آن اقدام نماید.
بدین وسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۹٫۴ ضمن واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب : ۲۱۷۶۸۴۰۴۰۳۰۰۸ به نام تمرکز وجوه درآمد اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی نزد بانک ملی شعبه فرودگاه تبریز و مراجعه به آدرس: تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، ساختمان اداری ، اداره بازرگانی با در دست داشتن کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه و یک قطعه عکس متقاضی و ارائه فیش واریزی نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام لازم معمول فرمایند.
لازم به ذکر است که شرایط و مشخصات فراخوان در اسناد فراخوان موجود می باشد و سایر اطلاعات مورد نظر از طریق فرودگاه ، سایت فرودگاه تبریز ، همچنین سایت های شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور و وزارت راه و شهرسازی به آدرس ذیل و نیز شماره تلفن : ۳۵۲۳۵۸۳۴ قابل ارائه خواهد بود.
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است هزینه انتشار آگهی ، هزینه کارشناس دادگستری با برنده فراخوان می باشد.

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی در تبریز

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
شماره آگهی:
 آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز،

جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره ۸ و ۱۶ فضاهای تبلیغات محیطی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید.
۱- جمع مساحت پک هشت ۱۷۰/۵ مترمربع به قیمت پایه ۲٫۵۵۱٫۹۳۴٫۰۰۰ ریال به مدت ۲ سال شمسی و جمع مساحت پک شانزدهم ۲۱۸ مترمربع به قیمت پایه ۲٫۵۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی
۲- واریز مبلغ ۱۲۸٫۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۸ و واریز مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۱۶ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
۳- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۹٫۱ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق کمیسیون مناقصات و مزایده ها واقع در ساختمان شهرداری مفتوح خواهند شد.
۴- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
۶- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی – اکبر امجدی

بیشتر بخوانید